Privacy en Cookie Policy

Privacy & Cookies

(English Version - see below) (Version francais ci-dessous)

Cookies & bezoekersstatistieken

De verkoper maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Wie is verantwoordelijk voor het cookiebeleid? 

Gotron BVBA, Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst, België is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, zoals hieronder beschreven in het cookiebeleid. Wenst u meer informatie hierover kan u ons steeds contacteren via mail: sara@gotron.be of telefonisch op +32 53 78 30 83.

Welke cookies worden gebruikt? 

a. Essentiële  & functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en houden informatie bij over uw keuzes en voorkeuren op de website:
- Onthouden & bewaren van de artikelen die aan je winkelwagen werden toegevoegd. 
- De mogelijkheid om inloggegevens op te slaan.
- Het opsporen van misbruik of mogelijke problemen in de webwinkel.

b. Analytische cookies 

We verzamelen informatie over het gedrag van de websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand hiervan proberen we de website te verbeteren en hopen we een betere gebruikservaring te bieden. Deze statistieken worden anoniem verwerkt. Het gaat onder meer om volgende gegevens:
- Het IP-adres (anoniem)
- Technische kenmerken, zoals browser, resolutie beeldscherm, etc. 
- Vanaf welke pagina u op de webshop bent gekomen.
- Wanneer en hoelang u de webshop bezoekt of gebruikt. 
- Welke pagina's u bezoekt op de webshop. 

c. Marketing cookies 

Volgen het surfgedrag van de websitebezoekers en op basis hiervan maken we uw surfervaring persoonlijker. Wij kunnen op die manier bijhouden welke advertenties u reeds heeft gezien en of u een bestelling plaatst nadat u op een advertentie heeft geklikt. 

Wij werken hiervoor samen met een derde partij en verwijzen graag door naar de verklaring op de website van deze partij. 
Google
- Facebook

Wij maken enkel en alleen gebruik van cookies indien u ons hiervoor de toestemming heeft gegeven. U kan ook de cookies van specifieke partijen uitzetten via www.youronlinechoices.com. U kan de geïnstalleerde cookies steeds verwijderen via uw browser. 

Hoe cookies verwijderen?

Cookies verwijderen in Internet Explorer

 1. Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'.
 2. Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.

Cookies verwijderen in Edge

 1. Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder 'Browsegegevens wissen' de optie 'Kies wat u wilt wissen'.
 2. Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de 'Wissen-knop'. 

Cookies verwijderen in Firefox

 1. Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
 2. Klik op 'Alle verwijderen'.

Cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
 2. In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan.
 3. Druk op de knop 'Browsegegevens' wissen.

Cookies verwijderen in Safari (MacOS)

 1. Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Privacy

De verkoper verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden
De verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. ((a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit verhuren of verkopen aan derden. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verkoper verbonden zijn. De verkoper garandeert dat deze ontvangers de nodige technische & organisatorische maatregelen zullen nemen, ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaarde gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Welke gegevens worden verwerkt?
In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de interactie tussen u en ons. Hieronder vindt u een overzicht van de typen persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verzamelen en verwerken:

 • Basisinformatie: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer en postadres en BTW-nummer
 • Accountinformatie: gebruikersnaam en e-mailadres - het wachtwoord wordt gecodeerd opgeslaan. 
 • Transactiegegevens: aankoopgeschiedenis, betaalinformatie (bankrekeningnummer)
 • Interactiegegevens: gegevens over uw interactie met onze website en via email

Niet alle bovengenoemde gegevens worden standaard verzameld. Wij verzamelen enkel de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst of via mail naar sara@gotron.be. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@gotron.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Vragen & klachten
Indien de klant vragen heeft over het privacystatement, kan hij de verkoper contacteren op +32 53 78.30.83, via mail: sara@gotron.be of via post: Gotron BVBA - tav Sara Van den Driessche - Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst - België. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

________________________________________________________________

English Version:

Cookies

The seller uses cookies. Cookies are a standard Internet technology that allows to store certain information and access the system from the user. We don't use these to identify individuals. Every internet user might set his computer so that cookies are not accepted. If your computer does not accept cookies, it is possible that you might encounter some problems during the ordering process. If this is the case, please contact us so we can enter your order manually. The seller keeps online (anonymous) visitors statistics to be able to view what pages of the website are visited. If you have questions about the cookie policy, please contact us on +32 53/78.30.83, sara@gotron.be or Gotron BVBA - tav Sara Van den Driessche - Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst - België. 

Who is responsible for the cookie policy? 

Gotron BVBA, Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst, België is responsible for the processing of the data as described below. If you would like more information, you can contact us by e-mail: sara@gotron.be or by phone: +32 53 78 30 83.

Which cookies do we use?

a. Essential and functional cookies

These cookies are necessary for the functioning of the website and remember your choices and preferences on the website:
- Remember & store the items that were added to your cart. 
- The possibility to save login data. 
- Detecting possible problems on the website. 

b. Analytical cookies

We collect information about the behaviour of website visitors and the performance of the website, to offer a better user experience. These statistics are processed anonymous. We collect the following data:
- IP address (anonymous)
- Technical features, such as browser, resolution display, etc. 
- The page from which you came to the webshop.
- When and for how long you visit our webshop.
- Which pages you visit in the webshop. 

c. Marketing cookies

These cookies track the surfing behaviour of the website visitors, to make the surfing experience more personal. We can track which advertisements you have already seen and whether you place an order after you have clicked on an advertisement. 

We work with the following partners for this - You can find their privacy statement on their website:

Google
Facebook

We only use cookies it you have given us the permission. You can also disable the cookies of specific partners via www.youronlinechoices.com. You can also delete the installed cookies via your browser. 

Delete Cookies

Internet Explorer

Start  < Control Panel < Internet options
Under the General Tab: 'Delete temporary files, history, cookies, saved passwords...'  - Click Delete
The Delete Browsing History dialog box will appear, click the 'cookies' checkbox. Click the delete button at the bottom of the dialog box and click 'ok'

Mozilla Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+

Look at the top end of your Firefox window and you will see a 'Firefox' button. Click it and click 'Options'. Click on 'Privacy'
You will see 'Firefox will:'.  Set it to 'Use custom settings for history.'
Click on the 'Show Cookies' button on the right side
If you want to delete cookies set by individual sites, enter the complete domain or partial domain name of the site you want to manage in the search field. Your search will retrieve the list of cookies set for that site. Click 'Remove Cookie'
If you want to delete all cookies, click the top of your Firefox window and click on your Firefox button. Click the History menu and pick out 'Clear Recent History...'  Select 'Everything' for the 'Time Range To Clear' option. Click on the downward arrow located next to 'Details'.  This will open up the list of items. Click 'Cookies' and make sure all the other items are unselected. Click on the 'Clear Now' button at the bottom. Close your 'Clear Recent History' window.

Google Chrome

At the top right side of your browser toolbar, click on the Chrome icon. Click on Settings.
Scroll to the bottom and click 'Show advanced settings'
Under 'Privacy', you will see 'Content Settings', click on this.
Under 'Cookies', you will see 'All cookies and site data', click on this.  Please note that you can block cookies altogether from being set on your browser by clicking 'Block sites from setting any data.' Unfortunately, many websites you browse will stop working if you do this. It is better if you just periodically clear your cookies manually instead of preventing them from being set by your browser.
You will see a full listing of all your cookies. You can click REMOVE ALL to clear all your cookies or you can pick a particular website and clear your cookies from that site.

Safari

Open Safari. Click Safari then Preferences. Click on 'Privacy.'
Click on 'Details.'
You will see a lit of websites that store cookies. You can remove single sites by clicking the 'Remove' button and selecting a site. If you want clear all cookies, click 'Remove All.'
When you have finished removing sites, click 'Done.'

Opera

Click 'Settings' at the top of your Opera browser. Click 'Preferences' and select 'Advanced'
In the 'Advanced' screen, select 'Cookies'
You can select one of three options:  accept all cookies (this is the default setting), accept cookies only from sites you visit, and never accept cookies.  If you block cookies, most of the sites you visit will stop working. This is usually not a good choice. Your best default choice is to accept cookies only from sites you visit. This blocks cookies set by advertising networks and other third party sites. These third party sites set cookies to track your movements across sites to enhance their ad targeting capabilities.
Select 'Delete new cookies when exiting Opera'.  If you want to use a specific website but don't want to keep any cookies for that site between your visits, select this option.

Privacy

The seller processes personal information in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact Wim Van den Driessche at info@gotron.be.

Purposes of the processing
 
The seller collects and processes customers’ personal data for customer and order management (customer administration, order/delivery follow-up, invoicing, solvency follow-up, profiling and the sending of marketing and personalised advertising). 

Legal foundation for the processing
 
Personal data is processed based on Article 6.1. ((a) consent, (b) required for the implementation of an agreement, (c) required to satisfy a legal obligation, (f) required for the protection of our legitimate interest in entrepreneurship) of the General Data Protection Act. Insofar as the processing of personal data takes place based on Article 6.1. a) consent, customers always have the right to withdraw the given consent.

Transfer to third parties

If required to achieve the set purposes, the customers’ personal data will be shared with other companies within the European Economic Area, which are linked directly or indirectly with the seller or with any other partner of the seller. The seller guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures for the protection of personal data. 

Retention period
 
Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others). 

What data are processed?
As part of our services, we collect and process different categories of personal data, depending on the nature of the interaction between you and us. Below is an overview of the types of personal data we may collect and process:

 • Basic information: company name, first and last name, contact information such as email address, phone number and mailing address and VAT number
 • Account information: username and email address - the password is stored encrypted.
 • Transaction Data: purchase history, payment information (bank account number)
 • Interaction data: data about your interaction with our website and via email

Not all of the above data is collected by default. We collect only the data relevant and necessary for the performance of our services and in accordance with applicable laws and regulations.

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data 
The customer has at all times the right to inspect their personal data and can have it improved/improve it should it be incorrect or incomplete, have it removed, limit its processing an object to the processing of their personal data based on Article 6.1 (f), including profiling based on said provisions.Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal data and to have said personal data forwarded to another company. In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to: adjust the settings of their customer account; and/or send an email to the following address:  info@gotron.be.

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of any processing of their personal data aimed at direct marketing. 

Complaint

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be). 

________________________________________________________________

Version Française:

Cookies

Qui est responsable? 

Gotron BVBA, Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst, België est responsable du traitement des données. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter par e-mail: sara@gotron.be ou par téléphone: +32 53 78 30 83.

Quels cookies sont utilisés?

a. Cookies essentiel et functionnels

Nécessaires pour le fonctionnement du site. Suivre vos choix et préférences sur le site. 
- Rappelez-vous et stockez les articles qui ont été ajoutés à votre panier. 
- La possibilité 
de sauvegarder les données de connexion.
- Détection de problèmes dans la boutique en ligne.

b. Cookies analytiques

Informations sur le comportement des visiteurs et la performance du site Web, pour améliorer le site web. Ces statistiques sont traitées de manière anonyme. 
- L'adresse IP (anonyme)
- Caractéristiques techniques telles que le navigateur, l'affichage de la résolution, etc.
- La page d'où vous êtes venu à la boutique en ligne.
- Quand et pour combien de temps vous visitez ou utilisez la boutique en ligne.
- Les pages que vous visitez dans la boutique en ligne.

c. Cookies marketing

Suivez le comportement de navigation des visiteurs du site Web et, sur cette base, nous rendrons votre expérience de navigation plus personnelle. De cette façon, nous pouvons suivre les annonces que vous avez déjà vues et si vous passez une commande après avoir cliqué sur une annonce.

Nous travaillerons avec une tierce partie - vous pouvez trouver leur déclaration de confidentialité sur leur site:

Google
Facebook

Nous n'utilisons les cookies que si vous nous en avez donné l'autorisation. Vous pouvez également désactiver les cookies de certaines parties via www.youronlinechoices.com. Vous pouvez toujours supprimer les cookies installés via votre navigateur. 

Delete Cookies

Internet Explorer

 1. Lancez le navigateur et appuyez simultanément sur Alt + U.
 2. Sélectionnez Options Internet.
 3. Dans l’onglet Général allez au niveau de l’historique de navigation et cliquez sur Supprimer…
 4. Cochez la case Cookies et données de sites Web et appuyez à nouveau sur le bouton Supprimer.

Mozilla Firefox

 1. Lancez le navigateur et appuyez simultanément sur Alt + O.
 2. Sélectionnez Options dans le menu
 3. Allez dansl’onglet Vie Privée, puis cliquez sur le lien supprimer des cookies des spécifiques.
 4. La fenêtre qui s’ouvre vous permet de supprimer les cookies d’un site internet en particulier ou l’intégralité des cookies présent sur votre système.

Google Chrome

 1. Lancer le navigateur, simultanément, appuyez sur Alt + F puis sélectionnez paramètres.
 2. Dans le menu en haut à droite de la page, cliquez sur Historique.
 3. Cliquez sur le bouton Effacer les données de navigation…
 4. Cochez la case Supprimer les cookies et autres données de site et de plug-in et appuyez sur le bouton Effacer les données de navigation.

Safari

 1. Safari > Préférences
 2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
 3. Renouvelez l'opération si nécessaire.
 4. Quittez les préférences de Safari.
 5. Relancez votre navigateur.

Confidentialité

Le vendeur traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration relative à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou de remarques concernant notre politique relative à la protection de la vie privée, vous pouvez vous adresser à Wim Van den Driessche via info@gotron.be.

Finalités du traitement 
Le vendeur collecte et traite les données à caractère personnel de clients à des fins de gestion de la clientèle et des commandes (notamment administration des clients, suivi des commandes/livraisons, facturation, suivi de la solvabilité, profilage et marketing et envoi de publicité personnalisée).

Fondement(s) juridique(s) du traitement
 
Les données à caractère personnel sont traitées en vertu de l’article 6.1. ((a) autorisation, (b) nécessaire pour l’exécution d’un contrat, (c) (nécessaire pour satisfaire à une obligation légale), (f) nécessaire pour la défense de notre intérêt légitime à entreprendre) du Règlement général pour la protection des données. Dans la mesure où le traitement de données à caractère personnel a lieu en vertu de l’article 6.1. a) (autorisation), le client a toujours le droit de retirer l’autorisation accordée. 

Quelles sont les données traitées?
Dans le cadre de nos services, nous collectons et traitons différentes catégories de données à caractère personnel, en fonction de la nature de l'interaction entre vous et nous. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de données à caractère personnel que nous pouvons collecter et traiter :

 • Informations de base : nom de l'entreprise, prénom et nom de famille, coordonnées telles que l'adresse électronique, le numéro de téléphone, l'adresse postale et le numéro de TVA.
 • Informations sur le compte : nom d'utilisateur et adresse électronique - le mot de passe est stocké de manière cryptée.
 • Données relatives aux transactions : historique des achats, informations relatives au paiement (numéro de compte bancaire).
 • Données d'interaction : données relatives à votre interaction avec notre site web et par courrier électronique.

Toutes les données susmentionnées ne sont pas collectées par défaut. Nous ne collectons que les données pertinentes et nécessaires à l'exécution de nos services et conformément aux lois et réglementations applicables.

Transmission à des tiers
Si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés, les données à caractère personnel du client seront partagées au sein de l’Espace économique européen avec d’autres sociétés qui sont directement ou indirectement liées à le vendeur ou à tout autre partenaire du vendeur. Le vendeur garantit que ces bénéficiaires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel. 

Délai de conservation
Les données à caractère personnel traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées durant le délai nécessaire pour satisfaire aux exigences légales (notamment sur le plan de la comptabilité).

Droit de consultation, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de transmissibilité de données à caractère personnel
Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) rectifier si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et s’opposer au traitement des données à caractère personnel le concernant en vertu de l’article 6.1 (f), y compris le profilage sur la base de ces dispositions.Le client a en outre le droit d’obtenir une copie (dans un format structuré, courant et lisible par machine) de ses données à caractère personnel et de faire envoyer les données à caractère personnel à une autre société. Afin d’exercer les droits susmentionnés, il est demandé au client: d’adapter lui-même les paramètres de son compte client ; et/ou d’envoyer un e-mail à l’adresse e-mail suivante: info@gotron.be.

Marketing direct
Le client a le droit de s’opposer gratuitement à tout traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct.

Plainte
Le client a le droit de déposer plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).