Voorwaarden en privacy

De consument heeft het recht aan GOTRON BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens
BVBA Gotron
Leo de Bethunelaan 101
9300 Aalst
BE 0430.966.149
info@gotron.be
+32 53/78.30.83
+32 53/77.12.49

BVBA Gotron is lid van BeCommerce. We verbinden ons ertoe om de BeCommerce gedragscode te respecteren die de belangen van de consument behartigt. Onze website wordt hierop gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. U kan de gedragscode raadplegen via http://www.becommerce.be.

Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Gotron, een BVBA met maatschappelijke zetel te Aalst (België), Leo de Bethunelaan 101, BTW BE 0430 966 149, (hierna 'de verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de verkoper via de elektronische webwinkel.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod & Totstandkoming van de overeenkomst

Aangeboden goederen: Elektronica onderdelen en toebehoren

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het uiteindelijke product
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De klant zal na elke aankoop via de webshop een email ontvangen met de samenvatting van de bestelling en de algemene voorwaarden in PDF-formaat. De levering zal uiterlijk binnen de 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere levertermijn. Indien de afgesproken levertermijn wordt overschreden, zal de klant hierover op de hoogte worden gebracht en heeft deze het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. De levering zal gebeuren op het aangegeven leveringsadres van de klant of kan afgehaald worden in één van de winkels. De levering gebeurt via een externe vervoerspartner, Bpost of GLS, die na verzending meer informatie zal verschaffen over het leveringstijdstip. De levering kan door de klant gevolgd worden via het trackingnummer. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via kredietkaart
  • Via bankkaart
  • Via PayPal
  • Via overschrijving
  • Cash betaling in één van onze winkels 

Bij levering heeft de klant de mogelijkheid om een gelijkaardig oud of defect toestel terug te geven ter recyclage. De klant dient dit voor levering aan te vragen via de klantendienst of kan dit vermelden in het opmerkingenvak bij de bestelling. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van de verkoper. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen en iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal aanleiding geven tot interesten en een forfaitaire schadeloosstelling. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Klachten dienen ons per post toegestuurd te worden naar: Gotron BVBA - Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst - België. Wij verbinden ons ertoe uw klacht binnen de 14 dagen volgend op uw schrijven te behandelen. Wij zullen uw klacht onderzoeken en de nodige stappen ondernemen om tot een passende oplossing te komen. Wij brengen de klant op de hoogte via het de door de klant opgegeven communicatiekanaal. 

Wij respecteren daarnaast ook de Gedragscode die BeCommerce opgesteld heeft voor een optimale consumentenbescherming. U kan met uw klacht ook terecht bij BeCommerce en bij de BeCommerce Geschillencommissie - meer informatie hierover kan u vinden via www.becommerce.be.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik of slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van particuliere consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, dienen binnen de 14 dagen een ondubbelzinning verklaring tot herroeping moeten doen en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Gotron BVBA, Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst, Belgie. 
U dient uw retours terug te zenden naar onderstaand adres, met een kopie van de factuur en een ingevuld retourformulier. Teruggestuurde artikelen die duidelijk al gebruikt zijn of indien de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument kunnen niet teruggenomen worden. Indien uw product aan de bovenstaande criteria voldoet, wordt het aankoopbedrag u binnen de 14 dagen kosteloos terugbetaald, met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant heeft ingestemd met een ander betaalmiddel. Meer informatie over de verzakingstermijn, kan u vinden onder ‘Klantendienst’.

Meer informatie hierover kan u vinden op de volgende website: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.VhTWQfntlBc.

Artikel 10: Privacy

De verkoper verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

Verwerkingsdoeleinden
De verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. ((a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit verhuren of verkopen aan derden. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verkoper verbonden zijn. De verkoper garandeert dat deze ontvangers de nodige technische & organisatorische maatregelen zullen nemen, ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaarde gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst of via mail naar sara@gotron.be. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@gotron.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Vragen & klachten
Indien de klant vragen heeft over het privacystatement, kan hij de verkoper contacteren op +32 53 78.30.83, via mail: sara@gotron.be of via post: Gotron BVBA - tav Sara Van den Driessche - Leo de Bethunelaan 101 - 9300 Aalst - België. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Artikel 11: Cookies & bezoekersstatistieken

De verkoper maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 78.30.83, via e-mail op info@gotron.be of per post op het volgende adres Leo de Bethunelaan 101, 9300 Aalst.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Preventie namaak

Gotron biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd en heeft de verkoper het recht om voor een andere territoriaal bevoegde rechtbank een procedure op te starten.

In geval van een geschil kan de klant ook terecht bij de geschillencommissie via het ODR-platform. Dit platform van de Europese commissie is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte wijze te beslechten.